>>> sèries context
mapejar el nou context cultural
| casa | mapa lloc | sobre context | lang >>> english - español |
                            
 #003:[lliurament de març] 

> la ciencia:
domini públic
construir un fluxe de coneixement lliure
    

[resum]:

 

Un nou model per a la producció, publicació i accés a recursos científics emergeix en el nou context de la societat en xarxa. Però l'entorn on-line compartit, "igual que en el nostre mitjà físic, constitueix un domini públic global, amb imperatius similars per a la seva administració i manteniment". I, en aquest terreny, l'elecció amb la qual ens enfrontem, i la ciència en particular, no és entre progrés i el status quo, sinó entre progrés i una nova Edat mitjana. La informació ha de romandre de lliure accés a tot-hom. Avui podem trobar aquesta lliure circulació de coneixements a la xarxa Internet.

[continguts]:

> el domini públic global
> en benefici del progrés científic, la educació y els bens públics
> la informació deuría mantenir-se lliure

[trasfons]:

> [ referencies + context relacionat + grafik ]

[claus]:

budapest open access initiative, professionals de la informatica per la responsabilitat social, software lliure, gnu general public license, gpl, propietat intel·lectual, lawrence lessig, linux, open access, open source, domini públic, biblioteca pública de la ciencia, eric raymond, richard stallman, publicació científica

[data]:

15 de març de 2002

 

> nota de premsa


  

^    
>el domini públic global
 

"El constant avanç de la tecnologia de la informació juga un paper creixent a conformar, preservar, expandir i reunir l'herència cultural i científica de la humanitat. Amb el creixement d'Internet, una cada vegada major part de tot l'art i coneixement humans es fa accessible, a la velocitat de la llum, en tot el món. L'entorn on-line compartit, al igual que en el nostre mitjà físic, constitueix un domini públic global, amb imperatius similars per a la seva administració i manteniment". >de *Nurturing the cybercommons. Computer Professionals for Social Responsibility annual conference*, 19-21 d'octubre, 2001.

"En 'The future of Idees', Lawrence Lessig explica com la revolució de la Internet ha produït una contrarrevolució d'efectes i potencial devastadors. L'explosió d'innovació que hem presenciat en l'entorn de Internet no va ser invocada des de cap màgia tecnològica prèviament inimaginada, al contrari, va sorgir d'un ideal tan vell com l'estat. La creativitat va florir allí per que Internet va abrigar un domini públic per a la innovació. El mateix disseny d'Internet va constituir una plataforma neutral sobre la qual la més àmplia gamma de creadors va poder experimentar. L'arquitectura legal que l'envoltava protegia aquest espai lliure de manera que la cultura i la informació -les idees del nostre temps- poguessin fluir lliurement i inspirar així una expansió expressiva sense precedents. Però aquest disseny estructural està canviant, tant legal com tècnicament... L'elecció que Lawrence Lessig presenta no és entre progrés i el status quo. És entre progrés i una nova Edat mitjana, en la que la nostra capacitat de crear està confinada per una arquitectura de control i una societat supervisada i filtrada mes perfecte que en cap moment anterior de la nostra història. Paulatinament seran clausurades Importants vies de pensament i lliure expressió. La porta a un futur de les idees s'està tancant al mateix temps que la tecnologia fa possible un futur extraordinari". >de *The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World*


  

^    
>en benefici del progrés científic, la educació y el bens públics
 

Un nou model per a la producció científica, publicació i accés a recursos emergeix en el nou context de la societat en xarxa, en la cultura lliure que floreix en aquest àrea pública constituïda per Internet. Aquests desenvolupaments preserven el domini públic del coneixement "en benefici del progrés científic, l'educació i el bé comú". En aquesta tendència podem trobar iniciatives recents tals com la Biblioteca Pública de la Ciència, la Petició per a Agències de Finançament Públic: Donin suport el Software Lliure o la Iniciativa d'Accés Obert de Budapest (en anglès, 'Public Library of Science', la 'Petition to Public Funding Agencies: Support Open Source' o la 'Budapest Open Access Initiative').

La Biblioteca Pública de la Ciència és una iniciativa de base duta a cap per científics. "La Biblioteca Pública de la Ciència és una organització sense ànim de lucre de científics compromesos per aconseguir el lliure accés a la literatura científica i mèdica per als científics i el públic en general de tot del globus, en benefici del progrés científic, l'educació i el bé comú. Estem treballant en el establiment de biblioteques públiques on-line sobre ciència que arxivaran i distribuiran els continguts íntegres d'articles científics publicats, per a fomentar el desenvolupament de noves vies d'investigació, interconnectar i integrar la informació que actualment està dividida en milions d'informes separats i segregada en milers de publicacions diferents, cadascuna amb les seves pròpies restriccions d'accés".

Des de la publicació de la carta oberta per a donar suport l'establiment de una biblioteca pública on-line sobre medicina i ciències de la vida, més de 29.630 científics de 175 països l'han signat. "Per a animar als editors de les nostres publicacions a donar suport aquest esforç, ens comprometem a que, a partir de setembre del 2001, publicarem, corregirem o revisarem i ens suscribirem, només en i a aquelles publicacions científiques i acadèmiques que hagin acordat la concessió de drets de distribució lliure per a tots i cadascun dels informes de investigació que hagin publicat, mitjançant PubMed Central i altres recursos públics on-line similars, dintre d'un termini de 6 mesos de la seva data de publicació inicial". Algunes publicacions han adoptat aquesta política, "no obstant aixó, la resistència que ha trobat aquesta iniciativa per part de la majoria dels editors científics ha deixat clar que si realment volem canviar la manera de publicació de la investigació científica, hem d'encarregar-nos nosaltres mateixos de l'edició Per a nosaltres ara és el moment de treballar junts per a crear les publicacions que ens hem proposat". Així, a proncipis del proper any, s'iniciarà l'edició de noves publicacions que editaran on-line informes de investigació contrastats (peer-reviewed), sense restriccions d'accés o distribució. Els articles publicats per aquests mitjans s'acolliran als termes d'una nova *Public Library of Science Open Access License*>, semblant a la manera que es produeix el software lliure. Els costos de revisió, contrastat, correcció i edició es cobriran principalment a càrrec dels autors (aproximadament a 300$ per article publicat; per als autors que no puguin permetre's aquestes xifres es subsidiarán els costos). >de *The Public Library of Science site*

"el software finançat amb fons públics d'investigació deuria ser editat sota llicències de Codi Obert -Open Source - o de Software Lliure- Free Software -. Això produiria beneficis públics promovent tant el progrés de la ciència, encoratjant una verificable i oberta
investigació contrastada i la reutilización de software ja comprovat. El software té paper creixent en la investigació científica. La ciència moderna utilitza software per a simular sistemes complexos, recopilar dades i per a analitzar resultats d'experiments. Considerem que la distribució pública i l'examen crític del codi font són crucials per al progrés de la ciència. Creiem que els investigadors sostinguts per organismes finançats amb fons públics deurien, com condició per al finançament, ser requerits a publicar qualsevol codi font sota una llicència de Codi Obert o Software Lliure. Aquesta llicència és l'equivalent en software a la publicació "peer-reviewed" - contrastada per uns altres - de resultats d'investigació. El
primer benefici obvi de la publicació obligatòria del codi és la acceleració del desenvolupament de software. El benefici a llarg termini és que el software pot ser estudiat i revisat de formes molt semblants a altres aspectes de la investigació científica." >de *Petition to Public Funding Agencies: Support Open Source Software*, 24 de setembre, 2001.

"Una vella tradició i una nova tecnologia han convergit per a fer possible un bé públic sense precedents. La vella tradició és la voluntat de científics i estudiosos de publicar els fruits de les seves investigacions en revistes científiques sense remuneració, en nom de la ciència i el coneixement. La nova tecnologia és Internet. El bé comú que fan possible és la distribució electrònica mundial de literatura científica contrastada -"peer-reviewed"- i l'accés gratuït i sense limitacions per a tots els científics, estudiosos, professors, estudiants i unes altres ments curioses...l'objectiu és el lliure accés a les publicacions científiques contrastades. La arxivística independent i una nova generació de publicacions alternatives de lliure accés són les vies per a aconseguir aquest objectiu. ... El Open Society Institute - Institut per a una Societat Oberta -, la xarxa de fundacions creada pel filántrop George Soros, s'ha compromès a proporcionar finançament i suport inicial per a aconseguir aquest propòsit [amb una donació de 3 milions de dòlars] ... Estem convidant a governs, universitats, biblioteques, redactors, editors, fundacions, societats del coneixement, associacions professionals i estudiosos individuals que comparteixen la nostra visió a que fagin pinya amb nosaltres en la tasca de derrocar les barreres al lliure accés i construir un futur en el qual la investigació i l'educació en qualsevol part del món siguin molt més lliures de florir." >de *Budapest Open Access Initiative*, 14 de febrer, 2002


  

^    
>la informació deuria mantenir-se lliure
 

El software lliure i el codi obert són iniciatives de la cultura de hackers d'Internet per a donar suport a la creació software independent, contrastat i de ràpida evolució. "En resum, els programes de codi obert/software lliure són programes les llicències dels quals concedeixen a l'usuari la llibertat d'utilitzar el programa per a qualsevol propòsit, modificar-lo, i redistribuir l'original o la versió modificada (sense exigir pagaments a ningú ni restringir a qui se li pot transmetre el programa)". >de *Open Source Software / Free Software References* de David Wheeler.

La llicencia original és *GNU General Public License* (o GPL) basat en el copyleft (o esquerre de còpia, més enllà del dret de còpia). "Protegim els nostres drets amb dos passos: (1) realitzant el copyright del software, i (2) oferint la llicència que concedeix permís legal per a copiar, distribuir i/o modificar el software. També, per a la nostra protecció i la individual per a cada autor, volem deixar clar que no existeix garantia per a aquest tipus de software". Stallman, fundador del moviment de software lliure, va animar als programadors a mantenir el software en el domini públic mitjançant l'ús de l'esquerre de còpia i la Llicència Pública General (General Public License).

"El codi obert (open source) no significa només accés al codi font. Els termes de distribució per al software de codi obert deuen complir amb els següents criteris:
1. Lliure redistribució. La llicència no restringirà a ningú per a vendre o cedir el software com component de distribució de software agregat contenint programes procedents de diverses fonts. La llicència no exigirà royalties o altres honoraris per aquest tipus de transacció...
2. Codi font...
3. Treballs derivats. La llicència deu permetre modificacions i treballs derivats, i deu permetre a aquests ser distribuïts sota els mateixos termes de la llicència del software original...
4. Integritat del codi font de l'autor... una llicència de open-source deu garantir que el codi sigui fàcilment accessible, però podria exigir que es distribueixi en forma de base prístina més afegits...
5. Sense discriminació contra persones o grups...
6. Sense discriminació contra camps o propòsits... La intenció principal d'aquesta clàusula és prohibir paranys de llicència que impedeixin al codi obert ésser utilitzat comercialment. Volem que els usuaris comercials s'uneixin a nosaltres, no que es sentin exclosos...
7. Distribució de llicència...
8. La llicència no deu ser específica per a un producte...
9. La llicència no deu restringir altre software...".
>de
*The Open Source Definition*, versió 1.9

La Iniciativa Codi Obert de Eric Raymond deia que el terme 'codi obert' (open source) és 'un programa de màrqueting per al software lliure' (i recomana l'ús de 'codi obert' en lloc de 'software lliure'). "La campanya Codi Obert'... un esforç sostingut per a defensar el 'software lliure' en un entorn pragmàtic de fiabilitat, cost i risc estratègic de negoci... Pràcticament ha donat la volta a la imatge negativa que el 'software lliure' tenia fora de la comunitat hacker. >de *OSI Launch Announcement*, 22 de novembre, 1998.

"La idea bàsica darrera del codi obert és molt simple: Quan els programadors poden llegir, redistribuir i modificar el codi font d'una peça de software, aquest evoluciona. La gent ho millora, ho adapta i corregeix. I això pot ocórrer a una velocitat que, si s'està acostumat
al lent camí del desenvolupament convencional de software, pot semblar increïble. En la comunitat de codi obert hem après que aquest ràpid procés evolutiu produeix millor software que el model tancat tradicional, en el que només uns pocs programadors poden veure el codi font i la resta del món ha de utilitzar amb els ulls clocs un opac bloc de bits. La Iniciativa Codi Obert es crea per a traslladar aquesta perspectiva també al món comercial". >de *Open Source Initiative site*.

En l'origen de tot aquest moviment de base està la Free Software Foundation (FSF), fundada en 1985 per Richard Stallman, i "dedicada a la promoció del dret dels usuaris d'informàtica a utilitzar, estudiar, copiar, modificar i redistribuir els programes. La FSF promou el desenvolupament i ús de software lliure - particularment el sistema operatiu GNU i els seus variants GNU/Linux - i documentació de lliure accés per a software lliure. La FSF també col·labora a estendre la consciència dels aspectes ètics i polítics de la llibertat en l'ús del software". >de *Free Software Foundation site*.

Stallman pren part en el debat sobre un nou model per a la publicació científica. "La moderna tecnologia per a la publicació científica, en qualsevol cas, és la World Wide Web. ¿Quines regles assegurarien millor la disseminació màxima en la web de coneixements científics? Els Articles deurien distribuir-se en formats no propietaris, amb accés obert per a tots. I tot el món deuria tenir dret a crear 'mirrors' (còpies de web) dels articles; això és, a republicarlos literalment amb el correcte esment de l'autoria... La constitució dels EEUU diu que el copyright existeix 'per a promoure el progrés de la ciència'. Quan el copyright impedeix aquest progrés, la ciència deu apartar-lo del camí". >de *Science Must Push Copyright Aside by Richard Stallman*

       ^

Nurturing the cybercommons
Computer Professionals for Social Responsibility

conferencia anual, 19-21 d'octubre, 2001
<http://www.cpsr.org/conferences/annmtg01/>

The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World
de Lawrence Lessig
<http://cyberlaw.stanford.edu/future/>

Public Library of Science Open Access License
<http://www.publiclibraryofscience.org/ploslicense.htm>

The Public Library of Science
<http://www.publiclibraryofscience.org/>

Petition to Public Funding Agencies: Support Open Source Software
24 de setembre, 2001
<http://www.openinformatics.org/dsp_petition.php>

Budapest Open Access Initiative
14 de febreo, 2002
<http://www.soros.org/openaccess/read.shtml>

Open Source Software / Free Software References
de David Wheeler
<http://www.dwheeler.com/oss_fs_refs.html>

GNU General Public License
<http://www.fsf.org/copyleft/gpl.txt>

Richard Stallman
<http://www.stallman.org/>

The Open Source Definition
versió 1.9
<http://www.opensource.org/docs/definition.html>

Eric Raymond
<http://www.tuxedo.org/~esr/>

Open Source Iniative Launch Announcement
22 de novembre, 1998
<http://www.opensource.org/press_releases/osi-launch.html>

Open Source Initiative
<http://www.opensource.org/>

Free Software Foundation
<http://www.fsf.org/>

Science Must Push Copyright Aside
de Richard Stallman. 20 de juny, 2001
<http://www.nature.com/nature/debates/e-access/Articles/stallman.html>

>referencies

Declaration on science and the use of scientific knowledge
1 de juliol, 1999
<http://www.unesco.org/science/wcs/eng/declaration_e.htm>

 

>context relacionat

scince commons street signs + knowledge flow
<http://straddle3.net/lexigrafik/>

>grafik
> comparteix aquest document amb un amic

el teu nom :

email amic :


comentari :


 
Nota: El teu nom, i el correu del teu amic, sol s'utilitzaran per a transferir aquest document; no es mantindrà cap registre. Si desitges afegir diversos correus electrònics, separa'ls amb una coma.
  
 
> agraïm tot comentari a context@straddle3.net
> sèries context

2002
>
computació estètica
>
llibre 'information arts'

2001.
>
ground zero, 911 keys [en]
> esdeveniments estiu 2001 [es]
> telescopi de neutrinos operatiu [es]
> signatures of the invisible [es]
> investigació sobre l'emoció [es]
> i-poetry, 2001 [es]
> quart dia internacional del navegador [es]
> tecnologia i evolució [es]
> col·lisió [es]
> inauguració de sarai [es]
> diy [do it yourself] [es]
> l'enigma de la consciència [es]
> 010101: art en temps tecnològics [es]

2000.
>
seti@home status [es]
> final de l'accelerador lep en el cern [es]
> isea, simpósium sobre art electrònic [es]
> nous dominis genèrics [es]
> judici contra "leonardo" [es]
> iss, expedició 1 [es]
> digital angel, implant de xip en humans [es]
> primers premis al llibre electrònic [es]
> premi nobel de física 2000 [es]
> gravity zero, projecte de dansa [es]
> net.congestion 2000 [es]
> copy.cult and the original si(g)n [es]


anota el teu i-mail i t'avisarem de les actualitzacions

 

:: subscriu-te


Google

arxius context tota la Xarxa
La participació social activa i informada ès clau per a conformar la societat de les xarxes. Per a això es necessita d'una Esfera Pública innovadora - declaració de Seattle
| casa | mapa lloc | sobre context | lang >>> english - español |
 
02
http://straddle3.net/context/02/020315_science.ca.html