Aligra

Solució guanyadora del repte urbà promogut per l'ajuntament de Barcelona "Regeneració d'edificis residencials existents amb sistemes innovadors sostenibles"

Mostrant 7 fotos

Aligra és un sistema innovador i sostenible que neix com a resposta al Programa de Regeneració Urbana de l'Ajuntament de Barcelona (de la fundació BIT Hàbitat), ​​que desenvolupa una estratègia global, unitària i multidisciplinària d'actuacions sobre edificis i teixits urbans vulnerables en situacions d'insuficiència o degradació. El resultat és un sistema integrat de construcció prefabricada a base d'elements bidimensionals (2D), que aprèn de les solucions més interessants que ja ofereix el mercat, i les tradueix a un sistema genèric, de codi obert, adaptable a qualsevol licitació o situació constructiva sense les restriccions imposades per les patents privatives.

Aligra està concebut per a adaptar-se a una gran diversitat de situacions, tant a escala arquitectònica com a nivell de paisatge urbà. S'han analitzat diferents configuracions d'ampliació de volum a partir d'edificis reals de la ciutat de Barcelona, des de polígons residencials fins a finques de l'Eixample, passant per alguns casos menys habituals d'edificis no alineats amb el carrer. S'han considerat i analitzat casos d'ampliació de l'espai privatiu dels habitatges, d'introducció de galeries, de generació d'espais oberts privats i col·lectius, així com la possibilitat d'incloure nous nuclis de comunicació vertical.

Les principals característiques del sistema Aligra són les següents:

  1. Economia de mitjans. El sistema multicapa, concebut de manera que cada estrat compleix alhora diverses funcions, ofereix el màxim rendiment dels materials. Amb aquesta filosofia s'han dissenyat elements constructius polivalents que poden combinar-se de manera diversa per a aconseguir finalitats diferents.

  2. Modularitat. Dimensionalment, la part física del sistema està basada en un mòdul de 60 cm, una mesura molt compatible amb els actuals estàndards industrials i de transport. El mateix criteri de composició modular s'ha seguit quant a instal·lacions, inclosa la sensortizació i el programari que es proposa.

  3. Lleugeresa. La selecció acurada dels materials i l'aprofitament òptim de les seves prestacions permet que el sistema aconsegueixi graus de lleugeresa considerablement superiors als de les alternatives similars que ofereix el mercat. Això millora els processos de muntatge i desmuntatge en matèria de seguretat, inclusivitat i estalvi energètic.

  4. Facilitat de muntatge. La combinació de lleugeresa i modularitat, juntament amb l'ús d'unions reversibles i accessibles, facilita notablement el muntatge i el desmuntatge dels elements constructius.

  5. Materials ecològics. El sistema prioritza l'ús de materials saludables, renovables, reciclables i reutilitzables, principalment materials negatius en CO₂, no emissors de COVs, higroscòpics, i materials que no retinguin ni propaguin radiació electromagnètica.

  6. Flexibilitat al projecte. En oferir una àmplia gamma de materials i gruixos, el sistema s'adapta a situacions molt diverses, de manera que facilita en gran manera la concepció del projecte arquitectònic, així com la seva adaptació a eventuals canvis o, fins i tot, a la participació dels futurs usuaris.

 

En coherència amb els requeriments de la convocatòria, la proposta s'estructura a partir de 5 kits, en un sistema sinèrgic que busca el major rendiment de les seves interconnexions i interaccions.

 

1.Kit d'ampliació de volum

Es tracta d'un sistema modular bidimensional, lleuger i en sec, desmuntable i reutilitzable, basat principalment en fusta microlaminada. La modulació proposada permet resoldre fàcilment diverses mesures d'ampliació. El sistema es diferencia d'altres solucions basades en fusta per la reducció de l'ús de material, en un exercici d'optimització radical dels recursos mitjançant l'aprofitament de les tècniques més avançades de la indústria de la fusta. La combinació d'un entramat lleuger de fusta amb una capa de compressió de formigó armat col·laborant permet millorar alhora les prestacions estructurals i acústiques del mòdul de forjat.

 

2. Kit d'envolupant bioclimàtica

El resultat és un sistema modular amb diferents combinacions possibles, adaptable, segons s'agreguin o substitueixin materials, per a obra nova, rehabilitació, espais habitables i espais bioclimàtics. Es diferencia de les alternatives existents en el mercat per la seva concepció en sec, reversible i amb materials recuperables. Sistema industrialitzat off-site, fabricat en taller, dissenyat en tecnologia BIM i fabricat mitjançant CAD-CAM i muntat en sec amb unions reversibles.

A més és combinable, sobre la base d'una mateixa modulació i sistemes d'ancoratge, panells de tancament i revestiment diferents funcions: aïllament tèrmic (AT), AT més espai de coixí tèrmic o galeria bioclimàtica amb generació d'aire calent, AT més ventilació natural amb i sense recuperació energètica, AT més mur parietodinàmic per a la generació d'aire calent i AT més aplacat fotovoltaic per a la producció d'energia elèctrica renovable. Integrador, a partir d'un bastidor estructural i una definició geomètrica comunes, diferents materials i components constructius existents en el mercat que poden tenir cabuda en el sistema constructiu. Es tracta, per tant, d'un sistema obert que pot, mitjançant el canvi de la seva configuració, donar resposta a les característiques del parc construït, el clima, la normativa i els processos de construcció habituals a la ciutat de Barcelona però potencialment també altres entorns.

 

3. Kit aljub

Aquest kit està conformat per un sistema bicapa compost, que integra una safata aljub estructural que pot suportar dos tipus de capa d'acabat superior: una vegetal i una altra transitable, sense perjudici que en el futur es puguin desenvolupar altres tipus. L'aigua recuperada per l'aljub serveix per al reg per degoteig de la coberta vegetal i de l'envolupant vegetal en façana. En cas de pluges torrencials, el sistema desguassa cap als baixants pluvials quan arriba a la seva capacitat màxima. El reg per degoteig funciona tant amb aigua recuperada de pluja com, en casos d'emergència, amb aigua de xarxa. Aquesta manera s'activa amb nivells baixos d'aigua emmagatzemada en l'aljub o quan el sensor de qualitat de l'aigua dona un senyal per a la seva renovació. El sistema d'emergència s'encarrega d'emplenar l'aljub fins a aconseguir el nivell d'aigua necessària per al reg diari. És monitoreable i ajustable en quantitat i freqüència de reg per l'usuari a través de l'app del kit smart building.

 

4. Kit fotovoltaic

És un sistema modular que permetrà la creació d'una comunitat energètica que podrà arribar a subministrar energia per a tot l'edifici. Solució completament integrada que redueix els problemes associats a la instal·lació d'aquesta mena de sistemes en edificis d'habitatges (espai, facilitat d'instal·lació, constitució de la comunitat). Compta amb una pèrgola fotovoltaica que permetrà habilitar nous espais ombrejats en la coberta, sense perdre superfície disponible.

 

5. Kit Smart building

El kit Smart building assumeix el monitoratge constant dels indicadors aportats per múltiples sensors sobre els rendiments ambientals, hídrics i energètics de la pell bioclimàtica, de les plaques fotovoltaiques i de l'aljub. Quan és necessari, també executa comandaments automàtics de control de les instal·lacions per a millorar aquests rendiments. El kit inclou tota la infraestructura necessària per a assumir aquestes funcions.

El sistema de monitoratge i control utilitza components de maquinari i programari de codi obert. Aquests components són econòmics, fàcilment replicables i fins i tot de producció pròpia. Les funcions de control estan obertes a la ludificació, de manera que la comunitat d'usuaris pugui adoptar pautes responsables de consum d'aigua i energia.

Quan
octubre 2022 desembre 2023
Este contenido tiene este campo vacío todavía
Este contenido tiene este campo vacío todavía
    Aquest contingut no té descàrregues associades
Avís de cookies

Aquest lloc guarda informació (cookies) al teu dispositiu per confeccionar estadístiques de visites a aquest. Aquesta infomació no es comparteix amb cap empresa de tercers i mai es farà servir amb finalitats comercials ni publicitaris de cap tipus. Pots desactivar l'ús d'aquestes galetes a la configuració del teu navegador. A l'navegar per la nostra web sense desactivar aquestes cookies ens dones permís per guardar aquesta informació al teu dispositiu.

Estic d'acord