English   Español 
<
 
  > wikitankers

 

wikitankers
data:
2011
formats:
diseny, instalació, gràfic, esdeveniment, domini públic, recents / destacats
promotor:
acvic
descripció:
mobiliari urbà avançat per a la reapropiació de l'espai públic
equip:
+ others...
referència:
quam 2011
refs/enllaços
 
> Wikitankers en el lloc web d'ACVic
> Todo Por la Praxis

En el context dels tallers organitzats per ACVic sota el titulo de Construcció Col·lectiva en l'Espai Social, es va articular un taller on es va treballar a través de les pràctiques creatives i les estratègies col·lectives autogestionades, que s'articulen en xarxa i busquen incidir en els processos socials mitjançant sistemes alternatius per a la ciutadania.Es va plantejar un taller on es desenvolupés el disseny i construcció d'elements mobiliaris per a l'activació i equipament d'espais col·lectius. Es va plantejar així mateix una revisió del concepte de mobiliari. De la mateixa manera que elements mòbils de reduïda dimensió articulen i equipen els nostres habitatges o llocs de treball, altres ‘mobles’ s'empren per a equipar i articular l'espai col·lectiu o la via pública. Es va treballar els límits del concepte mobiliari urbà, entenent que podem entendre ‘mobiliari’ en un sentit tan ampli com siguem capaços, i que les nostres ambicions respecte a la ciutat poden prendre forma física en dispositius catalitzadors de la vida ciutadana, des de cuines d'escamot a tancs mediàtics, que puguin transformar en qüestió de minuts un racó qualsevol en una festa, un fòrum o un teatre, facilitant la seva participació en les xarxes de comunicació.Es va fonamentar en un treball previ desenvolupat durant la primavera de 2011 al costat d'integrants del CSA La Torratxa i al moviment 15M de Vic. També es va realitzar una anàlisi de situacions urbanes relacionades amb usos no-reglats de l'espai públic, que poden abastar des d'accions artístiques espontànies a fenòmens de mobilització ciutadana, passant per processos autogestionats de reciclatge i equipament de buits urbans.Es van desenvolupar cinc dispositius mòbils:

> Gastrotanker > la cuina

> Agrotanker > l'hort urbà com suport i proveïdor d'aliments per a la cuina

> Mediatanker > punt de tecnologia, internet-wifi, comunicació, mitjana, etc.

> Barratanker > punt de reunió com suport del Mediatanker o del Gastrotanker, amb unitats de mobiliari

> Infotanker > petició expressa dels membres de l'acampada de Vic com substitució de l'actual punt d'informacióTots aquests dispositius es van desenvolupar a través d'uns contenidors d'escombraries, que van ser tunejats i adaptats en funció dels diferents usos. Es va realitzar un treball previ de recuperació de materials i safari en els magatzems municipals, en abocadors i en deixalleries. Pel que el que la gran majoria del material utilitzat va ser obtingut a través del reciclatge. Els dispositius van ser customitzats amb una mateixa gràfica i color per a unificar els diferents prototips.

Us expliquem en més detall el procés de muntatge del Agrotanker i del Mediatanker:EL AGROTANKER

Pensat com una unitat de suport a la cuina, vam trobar des de verdures a plantes aromàtiques o decoratives. És important que un element d'aquestes característiques tingui una certa autonomia quant al reg, és per això que es plantegen una sèrie de dipòsits penjats, a una altura per sobre de la superfície de reg, de tal forma que la pròpia pressió de l'aigua permet el reg. Amb uns filtres en els tubs s'aconseguiria el gota-gota. D'altra banda, vam trobar el tub horitzontal com un valor afegit pensat per a l'usuari. Amb un sistema de pressió manual gràcies a la inflador dempeus, l'aire en pressió de dintre del tub permet que l'aigua surti pels filtres en manera de aspersió perquè l'usuari es pugui refrescar en situació de molta calor. L'estructura que sosté els dipòsits fixada en un lateral del contenidor i és desmuntable gràcies al sistema de punta que ja oferien els mateixos perfils originals recuperats. Per altra banda, els cons de plàstic que normalment trobem en les carreteres, s'inverteixen per a convertir-los en jardineres, intentant aconseguir un detall diferent en cadascuna de les façanes de la unitat mòbil.

Inventari:

Un contenidor de plàstic | 3 cons de plàstic grans (h:70-80cm) | 2 cons plàstic petits (h:40cm) | perfils metàl·lics-estructura | 1 bidó de plàstic | ampolles d'aigua (buides) | tubs de plàstic – diversos | tubs de plàstic transparent Ø10 i L=84cm | tubs de goma de diversos diàmetres | peces d'escuma i:15cm | filtres plàstic (reg) | aixetes de plàstic (reg) | cinta aïllant negra | un inflador dempeus 5L | cua | ganxos metàl·lics | vareta metàl·lica | rebladures | cargols | rosques | arandeles | trespa i:1cm | Pintura vermella lacada | Pintura d'emprimació | substrat 280L ap. | pedra volcànica | geotèxtil | verdures, plantes aromàtiques, i altres plantes vàries.

Procediment:

1.-El contenidor

Es reduïx l'altura del contenidor a uns 90 cm per a facilitar l'accés i el treball de l'usuari. AL tallar-lo, com se suprimiria la part resistent pròpia del contenidor, aquesta es trasllada fins als 90 cm. Per a reforçar-la, es fixen unes peces de trespa de 1 cm d'espessor mitjançant rebladures en la part de plàstic, aconseguint un espessor total d'uns 20mm. Tenint en compte el drenatge, la base del contenidor es forada en els punts on s'acumula l'aigua.

2.-Estructura dipòsits

El següent pas va ser pensar en l'estructura que subjectaria els dipòsits per al reg. Aprofitant uns perfils metàl·lics que oferien ja una certa resistència i que ja tenien un sistema de punta pròpia, es tallen i solden les peces per a aconseguir l'estructura superior (visible) i també es tallen dues parts més que es fixen a un dels laterals del contenidor mitjançant cargols fixos. La part superior encaixa amb la inferior i està fixada mitjançant altre cargol (que permet el desmuntatge) de manera que s'aconsegueix una certa resistència. El gruix de terra i grava acabarà de donar resistència als perfils, impedint que es moguin excessivament, guanyant en estabilitat.

3.-Els cons-jardinera

Els cons es fixen per ambdós costats: en la part superior del contenidor mitjançant cargols, i al lateral del contenidor amb varetes roscades i rosques perquè quedin en posició vertical. En realitat, les varetes van encaixades de tal manera que es poden desmuntar per a facilitar el transport de la unitat.

4.-Els tubs transparents

Tant els tubs de reg com l'horitzontal es construïxen de la mateixa manera. Es tallen a la longitud necessària i amb escuma, es retallen els taps en forma circular del diàmetre necessari. Es foraden perquè entri en el tub de goma, i ​​es van col·locant la resta de peces necessàries (aixetes, etc).

El tub horitzontal es fixa al contenidor gràcies a dues anelles metàl·liques creades a partir de xapa d'alumini, aconseguint l'altura desitjada per sobre de la terra. Els verticals es pengen de l'estructura amb ganxos metàl·lics.

5.-La pintura

Una vegada totes les parts estructurals i fixes estan muntades, es reserven totes les parts que no es volen pintar i amb un compressor i pistola es pinta la unitat. Primer es fa la capa d'emprimació ja tenyida i després la capa de pintura que donarà l'acabat, en aquest cas, en vermell.

6.-Les plantes

Per a acabar, només falta el més important, el contingut! Per a no haver d'omplir tot el contenidor de terra, i pensant en termes constructius i d'estalvi de recursos, es crea una espècie d'encofrat a força del bidó de plàstic tallat per la meitat, ampolles d'aigua buides i altres restes de tubs, per a guanyar secció amb el menor pes possible. Damunt, una capa de geotèxtil, la grava volcànica, altra capa de geotèxtil i el substrat, amb un espessor total d'aproximadament 40cm (10 +30). En les jardineres, se segueix el mateix procediment. Una vegada plantades les plantes, es distribuïxen els tubs de reg per superfície.EL MEDIATANKER

El Mediatanker, igual que la resta d'unitats (excepte el Agrotanker), respon a la necessitat d'emmagatzematge i compactació de tots els elements de la unitat, recollint en el mínim espai possible, que és l'espai del propi contenidor. Les funcions principals d'aquest dispositiu són donar accés lliure i gratuït a la xarxa d'internet, així com suport informàtic al ciutadà. Es tracta d'un punt “mitja” on es poden portar a terme tots els usos relacionats amb aquest concepte, o sigui, des de sessions DJ, projeccions, connexió WI-FI, punt d'internet per a tots, comunicació, etc . Un usuari treballa des de l'interior del tank, accedint des de la part posterior. En l'interior trobem una cadira plegable i una taula que serveix de suport per a un PC, per exemple, i fixada en la tapa del propi contenidor, vam trobar altra pensada com suport per a equips electrònics de música i vídeo. Tot l'equipament és fràgil però a més, sensible a l'aigua i la calor, per això la unitat es planteja amb una coberta que podria servir de suport per a un projector audiovisual. Aquesta coberta que se subjecta a partir d'uns tubs fixats al contenidor, és desmuntable permetent que la unitat es pugui tancar per a guardar tot el material en el seu interior. A més, un parell de perfils tubulars fan de suport per als altaveus …

Inventari:

Un contenidor de plàstic | reforç metàl·lic de dipòsit | perfils metàl·lics 6x6cm, 4x4cm | perfil metàl·lic tubular Ø3cm | làmina de plàstic amb relleu | 2 taulons de fusta | llistó de fusta i:7mm | Superfície de plàstic d'una cistella de bàsquet | cadira de fusta | maneta de plàstic |perfil metàl·lic en L 2x2cm | 2 frontisses | 2 esquadres metàl·liques plegables | rebladures | cargols | rosques | arandeles | pintura vermella lacada | pintura d'emprimació

Procediment:

1.-L'interior

Primer es va retallar el taulell de fusta que aniria en la base del contenidor com paviment, es va col·locar i es va acabar de cobrir la superfície amb dues retallades més.

2.-El contenidor

El contenidor en si no va sofrir grans modificacions. Només es va retallar una part de l'espai posterior per a aconseguir l'accés com si anés una porta, la qual es va fixar amb unes frontisses metàl·liques en la part fixa.

3.-La coberta i la seva estructura de fixació

Els tres perfils tubulars de 6×6 que se solden per a aconseguir una O i al mateix temps es collen al contenidor. Per a la coberta es va utilitzar com base una estructura de dipòsits en forma d'entramat de tubs metàl·lics. Aquesta estructura es va retallar amb la forma desitjada i es va fixar la làmina de plàstic amb rebladures, posant el llistó de fusta com topall. En l'entramat es van cargolar dos perfils més de 4x4cm que encaixaven dintre dels perfils de 6×6, permetent que la coberta fos desmuntable.

4.- Mobiliari

Paral·lelament als processos anteriors es creen les peces de mobiliari que no es fixen fins al final, una vegada pintat el contenidor.

5.-La pintura

Una vegada totes les parts estructurals i fixes estan muntades, es reserven totes les parts que no es volen pintar i amb un compressor i pistola es pinta la unitat. Primer es fa la capa d'emprimació ja tenyida i després la capa de pintura que donarà l'acabat, en aquest cas, en vermell.

6.-Detalls

Una vegada estan fetes totes les peces i el tank pintat, acaben de muntar tots els elements que falten i s'acoblen els altaveus per a donar l'acabat final. Cal dir que al ser ‘un work in progress’ el Mediatanker està sent ultimat a València. El dia que presentem les unitats faltava la llum, el projector … però tanmateix l'efecte era total!

(descripció del procés de muntatge per: Marta Carrasco, Mixit[é])crèdits:

adreça: David Juárez (straddle3) i Diego Peris (todo por la praxis), amb la col·laboració de Santiago Cirugeda i Daniel Miracle

participants: Alba Gou, Albert Castells, Ana Feijo, Ana Raquel Cevallos, Ana Rita Rabaça, Angela Pachón, Antonia Suñer, Arnau Roquer, Catarina Cabral, David Martí, David Orriols, Dolça Grabulòs, Eduard Grabulòs, Enric Sánchez, Eva Reyes, Francisco Esteva, Germán Castro, John Alejandro Rico, Jordi Farrés, José Milara, Juan Martin, León Arellano, Marta Carrasco, Mia Guiteres, Monica Prats, Paula Andrea Bermúdez, Sergi Selves Gardeñas, Unai Reglero, Xavier Manzanares i Yaiza García.

producció: ACVic Centri d'Arts Contemporànies. investigació de materials coordinada per Ana Rita Rabaça i Catarina Cabral.

agraïments: Carles Arumí, Bruna Dinarés, Centri Social Autogestionat La Torratxa, Acampada de Vic, TC Torelló, Deixalleria de Vic.
chung fu
[ s3(at)straddle3.net ]: