English   Español 
<
 
  > sbg

 

sbg
data:
2006
formats:
arquitectura, paper, web, recerca, diseny, instalació, gràfic, continguts, dv / dvd, esdeveniment, domini públic
promotor:
institut d'urbanisme, habitatge i activitats locals ( ihual ) - diputació de barcelona
descripció:
projecte pilot de transformació urbana al recinte industrial de sant bartomeu del grau - barcelona
equip:
david juarez latimer-knowles
jaax
joan escofet planas
josep saldaña cavallé
sergio moreno páez
referència:
observatori sbg
refs/enllaços
 
> document final v1.0 [zip -27.4M]
> cartell jornades juny 2006 [pdf-7.5M]
> jornades juny 2006
> transcripcions taules obertes de treball - juny 2006 [pdf]

el treball es localitza sobre un recinte ja construït que ha perdut l'ús principal que li va donar forma en el passat. la transformació urbana d’aquest espai, ara en desús, l'entenem com un procés en el temps que ja ha començat, i es en aquest sentit que es valora l'oportunitat de crear les eines i els espais necessaris per una programació d'usos temporals al recinte i així allunyar la incertesa urbana i aturar la degradació i l'abandó de les instal.lacions i l'entorn, activant l'economia local mentre es defineix urbanísticament i jurídicament el seu futur.

activar l'ús temporal vol dir dinamitzar i fomentar la intervenció d'aquest particular recinte de quasibé 100.000 m2. en aquest temps de transició, la programació d’accions d’interès comú suposa el punt de partida d’un procés iniciat pel consistori del municipi i que ha estat validat pel jutge que, amb la junta de creditors, s'encarrega de la gestió del recinte (l'autorització judicial dels usos temporals al recinte industrial de sant bartomeu del grau data de l'estiu del 2005).

el propòsit de l'encàrrec que ens ocupa és doncs informar de la viabilitat d'un procés de canvi que pot ajudar al municipi a posar en valor un espai ara residual a través de facilitar l'ús d'una part de l'àrea ocupada per la fàbrica, que en la seva actual situació d'inactivitat i amb unes inversions raonables, pot acollir iniciatives i propostes excepcionals, fent emergir els actius del poble i del seu entorn cap a una nova economia no necessariament especulativa. creiem que la participació ciutadana ha d'acompanyar aquest llarg procés i per això és molt necessari la creació d'eines i espais que la facilitin. aquest document és només una eina més de comunicació que es suma al projecte d'intervenció integral del 2004 i a la propera provació del plà general d'ordenació urbana municipal de sant bartomeu del grau, actualment en fase de redacció.

sbg

els objectius de la investigació inclouen:
- el context:
el recinte industrial de sbg al segle xxi.
- els usos temporals:
valoració de l'oportunitat d'una programació d'usos temporals al recinte per activar l'economia local.
- els àmbits de desenvolupament:
la transformació urbana com un procés que travessa diferents àmbits d'acció i participació.
- els espais:
identificació i primera valoració dels espais disponibles. proposta d'intervenció.
- els agents:
mapa d'agents i xarxes existents amb possible implicació en el projecte

entenem aquest anàlisi com una eina que ha de servir per continuar aquest interessant procés de transformació. no és una eina finalista, l'ecosistema urbà és fruit de moltes variables, i una d'elles pot ser aquest espai d'activitat econòmica i participació ciutadana, obert al poble i al mòn. per això l'esforç de comunicació i documentació que s'ha utilitzat com a metodologia de treball, amb la plataforma de treball *observatori sbg*

chung fu
[ s3(at)straddle3.net ]: